W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
firma ALLBAG Tomasz Woźniak realizuje projekt w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”

Celem projektu jest:

- wzrost przychodów z eksportu o 7 % w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu

- pozyskanie nowych rynków zbytu

- poszerzenie sieci dostawców surowców, niezbędnych do produkcji innowacyjnych i ekologicznych projektów

- wzrost rozpoznawalności marki ALLBAG

- wzrost lojalności klientów ALLBAG.

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę ALLBAG. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy i jej produktów, potencjału rozwojowego firmy wykazała, że koniecznym warunkiem rozwoju firmy jest rozwój jej działalności eksportowej. Dlatego w ramach opracowanego Planu Rozwoju Eksportu firma weźmie udział w targach branżowych w charakterze wystawcy, a także dokona zakupu usług doradczych w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów handlowych. Realizacja PRE pozwoli na pozyskanie nowych rynków zbytu i zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu: 231 164,93 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 108 967,66 PLN

 

Zobacz więcej